IEEE Wireless Communications and Networking Conference
25-28 May 2020 // Virtual Conference
Beyond Connectivity: What Comes After 5G

Committees

General Co-Chairs

Luiz DaSilva, Trinity College Dublin, Ireland,

Shiwen Mao, Auburn University, U.S,

 

Program Co-Chairs

Sheng Zhou, Tsinghua University, China, sheng.zhou@tsinghua.edu.cn

Zheng Chang, University of Jyväskylä, Finland, zheng.chang@jyu.fi

Yu Cheng, Illinois Institute of Technology, U.S., cheng@iit.edu

 

Publicity Co-Chairs

Jie Gong, Sun Yet-Sen University, China, gongj26@mail.sysu.edu.cn

Jie Xu, University of Miami, U.S., jiexu@miami.edu

Zhiyuan Jiang, Shanghai University, China, jiangzhiyuan@shu.edu.cn

 

Patrons